Spoštovani starši!

Vsi smo z veseljem dočakali dan, ko so lahko naše šole ponovno odprte in zato v ponedeljek, 15.2.2021, pričenjamo s poukom za vse učence od 1. do 9. razreda. Trenutne razmere še vedno ne dopuščajo popolne sprostitve vseh dejavnosti šole, temveč se bomo morali skrbno držati novih okvirov, da bi zagotovili za vse nas, zaposlene in učence, čim bolj varno okolje.

Tokrat se bo za vse učence od 1. do 9. razreda v šoli izvajal obvezni program in le del razširjenega programa. Obvezni program mora nujno potekati v homogenih skupinah oziroma oddelkih, razširjeni program pa v homogenih ali heterogenih skupinah s čim manj mešanja učencev. V primeru, da tega ne bo mogoče zagotoviti, pa lahko del obveznega programa in del razširjenega programa poteka na daljavo. V primeru oblikovanja heterogenih skupin, morajo učenci in zaposleni ves čas dejavnosti nositi masko.

Po pregledu vseh kadrovskih zmogljivosti naše šole ter z upoštevanjem dejstva, da je na naši šoli okoli tri četrtine otrok vozačev ter moramo vsak dan razdeliti okoli 400 kosil, smo pripravili izvedbo obveznega in razširjenega programa naše šole. Odločili smo se, da se neobvezni in obvezni izbirni predmeti še naprej izvajajo na daljavo, na novo preuredili urnik ter odvoze avtobusov, ki bodo od ponedeljka dalje vsak dan izpred šole odpeljali ob 12.30 in ob 14.00.

Vsi skupaj se moramo potruditi, da bo naše šolsko okolje zdravo in varno tako za zaposlene kot učence. Zaposleni šole bodo v skladu z načrtom šole redno opravljali testiranja s hitrimi testi ter samo zaposleni z negativnim testom prihajali na delo, starši pa morate poskrbeti, da v šolo pošiljate samo zdrave otroke.

Če otrok zboli ali pa se v družini pojavi COVID 19, morate starši to nemudoma sporočiti vodstvu šole, otrok pa mora ostati doma. Prav tako se bo potrebno držati vseh navodil za izvajanje karantene na domu. V tem primeru se bodo otroci, ki niso bolni, naprej šolali na daljavo.

V skladu z navodili MIZŠ smo pripravili nov protokol, ki velja od 15.2.2021 dalje do preklica.

Preglejmo povzetek pravil:

– Jutranje varstvo se prične ob 5.30 in poteka v matičnih učilnicah prvih in drugih razredov. Dežurni na vhodu v I. triado prevzame otroka. Otrok se preobuje in odide v svojo matično učilnico. Dežurni učitelj nadzoruje učence v učilnicah. Po zaključku jutranjega varstva čistilka prezrači in razkuži razrede.

–  Šola je zaprta do 7.15. Starši ne prihajajo v šolo. Otroke oddajo pri vhodnih vratih.

– Vhodi v šolo: 1. razredi prihajajo k pouku s podesta pred 1. triado, 2. razredi na vhodu v prvo triado, učenci od 3. do 9. razreda pa na glavnem vhodu. Na glavnem vhodu in na vhodu 1. triade je dežurna ekipa zaposlenih, ki sprejema otroke in nadzoruje razkuževanje.

– Garderoba: Učenci garderobo na hodnikih uporabljajo po oddelkih tako, da med seboj ohranjajo čim večjo možno medosebno razdaljo. Pri jutranjem sprejemu otrok v razred dežurstvo izvajajo dežurni učitelji. Učenci se preobujejo, si razkužijo roke in vstopijo v učilnico.

– Skupine učencev so v obveznem delu programa enorazredne (homogene). Vsaka skupina je svoj mehurček, ki se ne sme mešati z učenci iz drugih skupin.  Učenci ves čas pouka ostajajo v svojem razredu.  Razred se mora vsako uro prezračiti. Učenci si morajo večkrat umiti roke z milom in toplo vodo.

 Predmetni pouk v drugem in tretjem triletju se organizira v matični učilnici oddelka, učenci učilnic ne menjajo, vanje vstopajo učitelji posameznih predmetov (skladno z urnikom pouka in organizacijo dela).

– Pouk v manjših učnih skupinah za učenke/učenke od 4. do 9. razreda se začasno ne izvaja.

– Šport se izvaja brez mešanja učenk/učencev iz različnih učnih skupin in se organizira znotraj istega oddelka oz. mehurčka. Skupine se lahko ne oblikujejo po spolu.

– Obvezni in neobvezni izbirni predmeti se začasno lahko izvajajo na daljavo ali v matičnem oddelku. V primeru oblikovanja heterogene skupine je nošenje mask pri pouku za učence in učitelje obvezno.

– Dnevi dejavnosti se izvedejo na šoli v okviru matičnega oddelka ali skupine z upoštevanjem higienskih in splošnih zdravstvenih priporočil.

– Šola v naravi, plavalni tečaji, praktični del prometne vzgoje za kolesarski izpit in ekskurzije se do nadaljnjega ne izvajajo. Priporočeno je, da šole poseben poudarek namenjajo vzpodbujanju telesne dejavnosti in ohranjanju telesne zmogljivosti ter izvajajo čim več gibalnih oz. športnih aktivnosti ob upoštevanju preventivnih zdravstvenih ukrepov (medosebna varnostna razdalja, zračenje prostora…)

– Šola presodi, katere dejavnosti razširjenega programa se bodo izvajale v šolskih prostorih in katere na daljavo. V primeru oblikovanja heterogene skupine je nošenje mask pri pouku za učence in učitelje obvezno.

– V zaprtih šolskih športnih objektih se za učenke in učence ne izvajajo dejavnosti, ki niso del programov vzgojno-izobraževalnega zavoda in jih izvajajo zunanji izvajalci.

– Dodatno strokovno pomoč za učenke in učence s posebnimi potrebami, ki so v šoli, izvajajo tudi mobilne učiteljice in učitelji za dodatno strokovno pomoč, vendar ob doslednem izvajanju vseh priporočenih zdravstvenih ukrepov.

– Za učence 4. in 5. razreda šola v dogovoru s starši organizira podaljšano bivanje le za tiste učence, ki to nujno potrebujejo. V primeru, da šola za te učence (4. in 5. razred) oblikuje heterogeno skupino podaljšanega bivanja, je uporaba zaščitnih mask za učence ter zaposlene nujna tudi med dejavnostjo tako oblikovane skupine.

Ocenjevanje znanja: V letošnjem šolskem letu je s sklepom ministrice določeno eno ocenjevalno obdobje in predpisano število ocen, ki jih morajo učenci pridobiti do konca šolskega leta.  V času pouka na daljavo so učenci lepo sodelovali z učitelji  pri ustnem ocenjevanju preko videokonferenc in pridobivali ocene za praktične izdelke, projektno delo … Menimo, da do konca šolskega leta s pridobivanjem potrebnega števila ocen večina učencev naše šole ne bo imela težav. V marcu pa boste učenci in starši seznanjeni z novim načrtom pisnih ocenjevanj znanja do konca šolskega leta, ki ga bodo pripravili in medsebojno uskladili strokovni aktivi naše šole.

Ob vrnitvi učencev v šole bodo učitelji preverili in utrdili temeljno učno snov preteklih treh mesecev, nato pa pridobljeno znanje nadgrajevali. Znanje učencev se bo še naprej ocenjevalo postopno.

– Učilnice se vsak dan temeljito zračijo. Vrata učilnice so odprta do začetka pouka, tako da je čim manj dotikov kljuke. Prenos preko kljuke preprečujemo s tem, da kljuko obrišemo z razkužilom.

V vsaki učilnici so na voljo razkužilo za roke, dezinfekcijsko sredstvo in izobešen plakat s splošnimi higienskimi ukrepi. Pouk se lahko izvaja tudi v specializiranih učilnicah, ki pa se pred prihodom nove skupine očistijo in razkužijo.

Knjižnica se uporablja v skladu z vnaprej pripravljenim urnikom in navodili za uporabo knjižnice.

Učenci zaščitne maske uporabljajo (nosijo) v šolskem prostoru ves čas, razen ko so v matični učilnici (mehurčku). V primeru, da šola za učence oblikuje heterogeno skupino, je uporaba zaščitnih mask za učence ter zaposlene nujna tudi med dejavnostjo tako oblikovane skupine.

Strokovni delavci pri svojem delu dosledno upoštevajo preventivne zdravstvene ukrepe (razkuževanje rok in prostora, medosebna varnostna razdalja, zračenje prostorov najmanj enkrat v eni šolski uri) ter glede na priporočila NIJZ in okrožnice MIZŠ ves čas v celotnem šolskem prostoru nosijo zaščitne maske.

– V avtobusih so maske obvezne, red na avtobusih določa šofer avtobusa in otroci so ga dolžni upoštevati.

Čiščenje šole v dopoldanskem času:

V dopoldanskem času se izvaja redno čiščenje in razkuževanje kljuk, oprijemal na stopniščih in  WC- jev ter učilnic po uporabi.

Malica: Vsi učenci od 1. do 9. razreda malicajo v učilnicah. Na razredni stopnji od 1. do 3. razreda pladnje z malico pred razrede prinaša dežurna ekipa zaposlenih, nato pa odnaša pladnje z ostanki hrane v šolsko kuhinjo. Za vse učence od 4. do 9. razreda pa malico v šolski kuhinji prevzamejo dežurni učenci, ki v skladu s protokolom malico razdelijo in ob koncu malice razred pospravijo ter pladnje z ostanki hrane vrnejo v šolsko kuhinjo.

Kosilo: Protokol izvedbe kosila je pripravila organizatorka šolske prehrane Laura Javoršek. Učence s protokolom seznani razrednik.

– Odhodi v okolico šole:

Pri odhodu v okolico šole mora biti med posameznimi skupinami tako velika razdalja, da se učenci ne mešajo med seboj.

– Razširjen program – podaljšano bivanje poteka po urniku. Vsaka skupina otrok ostaja v svoji matični učilnici. Dežurna ekipa poskrbi, da otroke odda staršem na glavnem vhodu v šolo. Starše prosimo, da prihajajo po otroke ob urah, ki so jih sporočili razrednikom.

Govorilne ure in roditeljski sestanki se izvajajo po telefonu ali na daljavo preko videokonferenc.

 – Odhodi avtobusov

Odhod avtobusov je za vsak dan v tednu enak. Avtobusi odpeljejo ob 12.30 in ob 14.00. Otroke 1. in 2. razreda zbere dežurni učitelj v avli šole z maskami in na ustrezni razdalji ter jih pospremi na avtobus.

Prav tako še naprej veljajo vsa pravila glede preprečevanja in širjenja okužb – razkuževanje in umivanje rok, higiena kašlja, maske, ohranjanje varne razdalje.

Upamo, da bomo uspešno prebrodili tudi to obdobje ter se kmalu vrnili v svet, ki smo ga poznali pred izbruhom epidemije. Prosimo vas še za malo potrpljenja, za sodelovanje in razumevanje, mi pa se bomo nadvse potrudili.

Ostanimo zdravi in srečno!

Vodstvo šole

Protokol

(Skupno 204 obiskov, današnjih obiskov 1)