Ker bo Svetu OŠ Ob Rinži 3.10.2021 potekel mandat, je svet šole na podlagi 1. alinee 15. člena  Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ob Rinži (Uradni list št. 33/2016) na svoji 2. dopisni seji z dne 6.7.2021 sprejel sklep o razpisu volitev predstavnikov staršev v svet šole  in pozval Svet staršev OŠ Ob Rinži, da na osnovi določil  46. in 47. člena ZOFVI (Ur.l. 16/07 UPB5, 36/08, 58/09 in 64/09) in v skladu s 15. in 16. členom Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ob Rinži (Uradni list št. 33/2016) izvede redne volitve za izvolitev treh predstavnikov sveta staršev v svet šole za naslednji 4-letni mandat.

Svet staršev je bil s sprejetim sklepom sveta šole obveščen na 1. dopisni seji sveta staršev z dne 9.7.2021.

Kandidat za člana sveta – predstavnika staršev je lahko le član sveta staršev, ki ga predlagajo najmanj trije člani sveta staršev.

Pisni predlogi kandidatov, ki se predložijo volilni komisiji, morajo biti s strani predlagateljev podpisani. Predlogu mora biti predloženo tudi soglasje vseh predlaganih kandidatov.

Kandidacijski postopek bo potekal od ponedeljka, 16.8.2021,  do ponedeljka, 23.8.2021.

Volitve predstavnikov staršev v svet šole bodo izvedene na 3. redni seji sveta staršev, ki bo v ponedeljek, 30.8.2021, ob 18.00 v zbornici matične šole, Cesta v Mestni log 39, Kočevje.

Predsednica sveta staršev:
Polona Irt Novak

(Skupno 22 obiskov, današnjih obiskov 1)