1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda: OSNOVNA ŠOLA OB RINŽI
Cesta v Mestni log 39, 1330 Kočevje
telefon: 01 893 92 50
fax: 01 893 92 55
Odgovorna uradna oseba: Darja Delač Felda, ravnateljica
tel.: 041 841 794
darjadf@gmail.com
Datum prve objave kataloga: 19. 10. 2009
Datum zadnje spremembe: 9. 10. 2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.osobrinzi.si/
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: Osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Osnovna šola Ob Rinži,
Cesta v Mestni log 39,
1330 Kočevje
POŠ Livold,
Livold 7,
1330 Kočevje
POŠ Kočevska Reka,
Kočevska Reka 6,
1338 Kočevska Reka
Organigram zavoda Organigram zavoda
2. b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Darja Delač Felda, ravnateljica
tel.: 01 893 92 50
fax.: 01 893 92 55
darjadf@gmail.com
2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi – Akt o ustanovitvi
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
Vzgojni načrt
– Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencionirano ŠVN
– Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencionirano šolsko prehrano
Državni predpisi Preusmeritev na register veljavnih predpisov
Predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2. d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov V postopku ni nobenega predloga predpisov.
2. e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov Letni delovni načrt šole
Finančno poročilo o delu zavoda
Letno poročilo o delu zavoda
Letno poročilo o izvedbi letnega delovnega načrta
– Sistematizacija delovnih mest
2. f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ – Vpis v 1. razred
– Odločanje o pritožbah na dajanje IJZ
– Postopki priznavanja tujega izobraževanja
– Odločanje o dodelitvi sredstev za subvencionirano ŠVN in subvencionirano prehrano
– Odločanje o dodelitvi statusa učenca, ki se vzporedno izobražuje, in statusa učenca perspektivnega športnika
2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc – Jih ni
2. h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Register zbirk osebnih podatkov
Seznam zbirk Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi)
2. i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa Urniki
Šolski koledar
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.osobrinzi.si ob vsakem času. Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji) Do sedaj ni bilo zahtevkov!

 

Varstvo osebnih podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

 

DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300

(Skupno 1.716 obiskov, današnjih obiskov 1)